De school en haar missie/visie

Met de wind in de zeilen, samen op weg!

 

Missie De Trimaran

De Trimaran heeft als missie: ‘ Met de wind in de zeilen, samen op weg!’

Het eerste deel van de slogan‘ Met de wind in de zeilen’ staat voor vooruitgang en ontwikkeling op veel gebieden binnen ons onderwijs.

Het tweede deel van de slogan ‘ Samen op weg ‘ geeft aan dat we het belangrijk vinden dat de school niet op zichzelf staat, maar dat we de samenwerking zoeken met ouders en andere partijen in en rondom de Brede School. Tevens geeft het aan dat we het belangrijk vinden dat leerlingen samen leren en zich ontwikkelen. Hierbij vormen de levensbeschouwelijke waarden die horen bij de identiteit van de school de basis.

 

Wat is de onderwijsvisie van De Trimaran?

De school heeft gekozen voor het adaptieve concept om het onderwijs vorm te geven. Adaptief onderwijs is een onderwijsconcept waarbij het kind centraal staat. Een van de drijvende krachten achter het adaptieve onderwijs is de orthopedagoog Stevens. Hij verstaat onder adaptief onderwijs: ’Onderwijs dat elke leerling tot zijn recht laat komen, onderwijs waarin elke leerling zich op z’n plaats voelt. Maar ook onderwijs dat leraren beter past, waarin leraren zich beter thuis voelen.’

Visie op leren

Op De Trimaran is het adaptieve concept de basis en het uitgangspunt van ons dagelijks handelen. Dit concept gaat uit van de basisbehoeften voor kinderen:

 

Relatie: ‘ Samen met anderen’

De basisbehoefte relatie bepaalt het welzijn van het kind. De leerlingen voelen zich geaccepteerd, merken dat ze ‘erbij horen’. Ze hebben het gevoel welkom te zijn en voelen zich veilig. De leerlingen kunnen zich ontwikkelen in ‘relatie’ met anderen. De sfeer van de leeromgeving is dus erg belangrijk. De leerlingen zijn voor de sfeer medeverantwoordelijk.

 

Competentie: ‘ Ik kan het’

Een andere basisbehoefte waar het adaptief onderwijs aan wil voldoen is ’competentie’. Leerlingen ontdekken dat ze de taken die ze moeten doen, aankunnen. Competentie zegt iets over het zelfvertrouwen van leerlingen. Hierbij is het belangrijk dat de leraar en de leerling weet wat de sterke en minder sterke kanten van een leerling zijn. Het aanbod wordt hier zoveel mogelijk op aangepast. De leerling wordt hierbij betrokken. Door rekening te houden met mogelijkheden en interesses van leerlingen blij  de betrokkenheid groot, waardoor de ontwikkeling van een kind beter verloopt.

 

Autonomie: ‘ Ik wil het zelf doen’

De basisbehoefte autonomie gaat over de zelfstandigheid van leerlingen. Leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun werkhouding en handelen op school. De leerlingen voelen zich hierbij medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Leerlingen sturen in wezen (voor een deel) hun eigen leergedrag. Ze kunnen zelf oplossingen zoeken, keuzes maken en op hun eigen leerproces re ecteren. Natuurlijk zit in dit proces een opbouw.

 

Daarnaast staat eigenaarschap van leerlingen voorop. Dit houdt in dat we de leerlingen meenemen in hun eigen leerproces. Dit zorgt ervoor dat de leerlingen gemotiveerd zijn en blijven om hun eigen ontwikkeling constant te verbeteren.

 

Dit betekent in de praktijk:

 

* De leerkrachten hebben persoonlijke aandacht voor ieder kind

* De leerkrachten creëren betrokkenheid door actuele thema’s

* Er is ruimte voor eigen inbreng van leerlingen

* De leerlingen nemen deel aan kleine instructiegroepen

* Er is veel aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling

* De leerkrachten stimuleren het samenwerken en begeleidt dit proces

* De leerlingen leren in een uitdagende leeromgeving

* Er is veel aandacht voor de taalontwikkeling bij kinderen

* De leerkrachten passen het onderwijs aan op verschillende leerniveaus in een groep

* De leerkrachten passen het onderwijs aan op tempoverschillen in een groep

* De leerkrachten verzorgen extra instructies voor leerlingen die dat nodig hebben

* De leerlingen ervaren succes en ze kunnen dit benoemen

* De leerlingen krijgen inzicht in hun eigen ontwikkeling

* De leerlingen mogen fouten maken

* De leerlingen mogen zelf keuzes maken

* De leerlingen werken met dag- en weektaken

* De leerkrachten zorgen voor een inrichting van het lokaal dat zelfstandigheid bevordert.

* De leerkrachten zorgen voor werkvormen die de zelfstandigheid stimuleren.

* De leerlingen worden betrokken bij de evaluatie van het proces en het resultaat van het werk.

* De leerlingen kunnen omgaan met uitgestelde aandacht

 

Visie op levensbeschouwing

 

Op De Trimaran wordt de identiteit van de school gevormd door de interconfessionele waarden. Een interconfessionele school is een school met een katholieke en protestantse grondslag. De Trimaran is een gemeenschap van leerlingen, leerkrachten en ouders, waar mensen zich gewaardeerd voelen. De school is een veilige omgeving, waarin ruimte is voor de eigenheid van mensen en kinderen.

De school onderscheidt zich als interconfessionele school door het verzorgen van het vak levensbeschouwing. De kernwaarden van de school vormen de basis voor de manier waarop de leerkrachten, leerlingen en ouders met elkaar omgaan.

 

Dit betekent in de praktijk:

* Vieringen die passen bij de identiteit van de school: de opening en de sluiting van het schooljaar, Sint Maarten, Sinterklaas, Kerstmis, het verkleedfeest, Palmpasen, Pasen en de naamdag van de school;

 

* Leraren handelen vanuit de christelijke waarden: verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid, liefde en respect;

 

* De school stimuleert samenwerken en zorgen voor elkaar:

 

* Leerlingen ontwikkelen zich levensbeschouwelijk met behulp van de methode voor levensbeschouwing.

 

Welke kernwaarden heeft De Trimaran?

 

Leerling centraal

Besluiten en acties zijn in het belang van de leerling.

Veiligheid

Een veilige fysieke- en psychische omgeving zorgt voor een veilig klimaat.

Motivatie

Versterken van betrokkenheid, enthousiasme en inzet.

Deskundigheid/vakbekwaamheid

Professionaliteit, kennis, kunde en ervaring op eigen vakgebied.

Verantwoordelijkheid

Nemen en delen van verantwoordelijkheid

Respect

Eerbied voor jezelf en de ander.

Vertrouwen

Met zelfvertrouwen ook de ander vertrouwen.

 

Visie op ontwikkeling

De Trimaran is een school waarbij vooruitgang en de ontwikkeling van zowel de leerlingen als het onderwijs een centrale plek innemen en waar veel aandacht voor is.

Ontwikkeling gebeurt op veel gebieden: in de wijze van lesgeven anno 2015, de methodes die de school inzet, en bij leerkrachten en leerlingen.

Wij vinden dat iedere leerling zich naar eigen kunnen en vermogen moet kunnen ontwikkelen tijdens de basisschoolperiode. Ons onderwijs sluit daar ook op aan.

Ook leerkrachten blijven zich voortdurend ontwikkelen. Zowel individueel als team.

 

Visie op samenwerking

De Trimaran staat als school niet op zichzelf. De school staat midden in de wijk en maakt hier dus ook deel van uit. Daarnaast is De Trimaran onderdeel van ‘Brede School ‘Duinpark’. De samenwerking met alle partijen die zich in de Brede School bevinden en rondom de school in de wijk, is dan ook belangrijk. Door een intensieve samenwerking kunnen we meer bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen.

 Ook de samenwerking met ouders is belangrijk. Door een goede samenwerking en wederzijds vertrouwen in elkaar verbetert de kwaliteit van het onderwijs.

 

Het onderwijsproces

Om de beschreven missie en visie gestalte en inhoud te geven, werken we op De Trimaran volgens het Scenario C onderwijs.  Dit proces is in ontwikkeling en nog niet bij alle vakgebieden zichtbaar.

 Enkele voorbeelden van Scenario C in onze praktijk zijn:

-       aan het begin van het schooljaar vindt er een ouder-kind-leerkrachtgesprek plaats. Hierbij is voornamelijk de leerling aan het woord. De leerling vertelt waar ze sterk in is en welke onderdelen ze lastig vindt.

-       De leerkracht past het onderwijs waar nodig aan op het niveau van de individuele leerling.

-       Bij enkele vakken wordt er groepsoverstijgend gewerkt. Leerlingen van hetzelfde niveau werken aan een vakgebied.

  

Leerling

De leerling stuurt op aangeven van de leerkracht het eigen leer- en ontwikkelingsproces.

Lesstof en rooster

Het rooster bestaat uit blokken waarbinnen verschillende leergebieden aan de orde komen. De methode wordt gebruikt om de individuele leerlijn van de leerlingen in te vullen.

Leerlingenzorg en differentiatie

Leerlingenzorg wordt in de leertaken verwerkt. Het aanbod van de leerkracht past binnen de individuele leerlijnen.

Instructie

De leerkracht geeft instructie aan kleine groepen leerlingen met ‘ hetzelfde’  niveau.

Leerkracht en team

Gedurende een deel van de week werken de leerlingen groepsoverstijgend. Leerkrachten verzorgen elk een ander aanbod en delen de verantwoordelijkheid.

Leeromgeving

De leerlingen werken in hoeken en op werkplekken binnen de school. In projecten vinden ook buiten de school activiteiten plaats.

Gebouw en voorzieningen

Het gebouw bestaat uit klaslokalen en multifunctionele (werk)ruimten. Er is een ruim aanbod van voorzieningen beschikbaar.

Leerlingvolgsysteem en toetsen

Er is een individueel rapport op basis van cijfers op methodeonafhankelijke toetsen, waarbij ook ruimte is voor opmerkingen over verworven kennis en vaardigheden en over houdingsaspecten.

Ouders en omgeving

De ouders worden betrokken bij het leerproces van de leerlingen. Ze leven, helpen en denken mee met de ontwikkelingen binnen de school. De school heeft structureel overleg met de omgeving.

Twitter Icon TwitterContact Icon Contact


De Trimaran
Marsdiepstraat 278
1784 AW Den Helder
Tel: 0223 613191
directeur.
detrimaran@sarkon.nl

Partners Icon Partners

Triade
Stichting Kinderopvang Den Helder
Kopgroep Bibliotheken
De Helderse Vallei
Stichting de Wering