Hoe zorgt de school voor een goede sfeer?

Wij vinden het belangrijk dat er op school een goede sfeer heerst, waarin iedereen zich thuis voelt. Dit geldt voor kinderen, ouders en leerkrachten. De leerkrachten werken samen in de werkgroep sociale veiligheid om zo een veilige leeromgeving te creëren voor de kinderen. 

 

Kanjertraining

Om een veilige omgeving te creëren, waarin we op een respectvolle wijze met elkaar omgaan, starten we schooljaar 2017-2018 met de Kanjertraining. 

Op de website van de Kanjertraining leest u hier meer over.

 

Wat doet de school met pesten?

Pesten is op alle scholen een belangrijk aandachtspunt. Voor pestproblemen zijn geen kant en klare oplossingen. Ieder geval van pesten heeft een andere oorzaak en heeft een eigen aanpak nodig. Eén ding staat voorop: pesten wordt niet getolereerd bij ons op school! 

 

Als er sprake is van pestgedrag zijn er drie betrokkenen te noemen: degene die pest, degene die gepest wordt en degene die erbij staan. Wij vinden het op school belangrijk dat aan alle betrokkenen aandacht wordt besteed. Daarbij moet goed gekeken worden naar de oorzaak van het probleem. Er wordt zoveel mogelijk oplossingsgericht gepraat met de kinderen. Kinderen die gepest worden proberen we op school weerbaar te maken. 

 

In de groepen wordt  wekelijks tijdens de lessen sociaal emotionele ontwikkeling en levensbeschouwing aandacht  besteed aan het pestprotocol. Het pestprotocol is te vinden op onze website. 

 

Petra Hollebeek en Michelle Post zijn anti-pest coördinator. Zij zijn aanspreekpunt voor ouders en leerkrachten in het kader van het anti-pestbeleid.

Meer informatie over pesten is te vinden op: www.pestweb.nl

 

Waar kunt u met een klacht terecht?

Er kunnen situaties op school zijn die vragen om opheldering.  U bent altijd welkom om dergelijke punten te bespreken met de groepsleerkracht. Mocht een gesprek voor u geen bevredigende oplossing bieden, dan kunt u terecht bij de directie. Komt u er met de school niet uit, dan kunt u zich wenden tot het bestuur.

Saskia Drupsteen is vertrouwenspersoon van De Trimaran. Bij haar kunnen kinderen en ouders terecht met een klacht over de school.

 

Wat is de klachtenregeling?

Stichting Sarkon  is aangesloten bij de klachtenregeling voor primair en voortgezet onderwijs in Den Helder e.o. Voor een veilig schoolklimaat is een zorgvuldige behandeling van klachten van belang. De klachtenregeling voorziet in het bewandelen van de juiste weg naar de klachtencommissie. Eerst legt u de klacht bij de school of schriftelijk bij het bestuur neer. Na het indienen van een klacht bij de commissie, doet de klachtencommissie een onderzoek en bepaalt zij of er rapportage en advies naar het schoolbestuur gaat. Het schoolbestuur neemt vervolgens maatregelen. De klachtenregeling ligt ter inzage bij de directie. 

Het postadres van de klachtenregeling Den Helder e.o. is:

Klachtenregeling PO en VO Den Helder e.o.,

Postbus 36

1780 AA  Den Helder

 

Wat is de rol van de vertrouwenscontactpersoon? 

Over het algemeen komt een klacht eerst bij de vertrouwenspersoon, maar een ouder kan ook direct naar de klachtencommissie. De taak van de vertrouwenscontactpersoon is gericht op het bereiken van een oplossing door middel van bemiddeling bij een klacht. De indiener van de klacht kan daarna zelf bepalen welke weg hij/zij wil bewandelen. Saskia Drupsteen is vertrouwenspersoon van De Trimaran. Bij haar kunnen kinderen en ouders terecht met een klacht over de school.

 

Wat doet de school bij zedendelicten? 

Sinds 1998 is er een wet van kracht geworden die de meldplicht en aangifteplicht voorschrijft bij een zedenmisdrijf gepleegd door een medewerker van een onderwijsinstelling. Aanleiding voor de nieuwe wetgeving is het feit dat zedendelicten in het verleden vaak schoolintern zijn afgehandeld. Dat heeft ertoe geleid dat de pleger het seksueel misbruik binnen de onderwijsinstelling kon voortzetten. De wet is gebaseerd op de gedachte dat dit herhaald seksueel wangedrag het best kan worden bestreden door politie en justitie in te schakelen.

 

Hoe werkt het protocol ‘schorsing en verwijdering’?

Het protocol schorsing en verwijdering treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, waarbij psychisch en / of lichamelijk letsel aan derden is toegebracht, of indien hiertoe een ernstige bedreiging ontstaat.

Voordat het protocol schorsing en verwijdering van kracht gaat, zijn er reeds enkele stappen doorlopen:

- bij ongewenst gedrag ( in dit geval wanneer een leerling een medeleerling of leerkracht met opzet lichamelijk pijn doet), volgt er een gesprek met de ouders. Naast dit gesprek wordt er door de leerkracht een brief aan de ouders mee gegeven waarin het voorval wordt genoemd. (zie bijlage)

- Het kan voorkomen dat de leerling na het incident, wanneer de ouder(s) thuis is/zijn, voor een bepaalde periode naar huis gaat. Dit heeft als doel om, wanneer dit nodig is, de leerling goed tot rust te laten komen.

- wanneer de derde brief met de ouders is meegegaan, volgt er een gesprek tussen de ouders, leerkracht en directie. Doel van dit gesprek is om samen te kijken wat er aan de hand is en hoe alle partijen kunnen ondersteunen om herhaling van het ongewenst gedrag te voorkomen.

- wanneer er geen verandering in het gedrag van de leerling plaatsvindt en er wederom drie brieven met de ouders zijn meegegeven, volgt er een officiële waarschuwing voor het kind.

- wanneer er na bovenstaande stap geen verandering in het gedrag van de leerling plaats vindt, treedt het protocol schorsing en verwijdering in werking.

 

Er zijn in dat geval drie mogelijkheden:

Een time out

In geval van een time out wordt de leerling voor de rest van de dag de toegang tot de school ontzegd.

Schorsing

Bij een volgend incident, of in een uitzonderlijk geval dat het voorgevallen incident zo ernstig is, kan worden overgegaan tot een formele schorsing. De schorsing bedraagt maximaal 3 weken en kan hooguit 2 maal worden verlengd.

Verwijdering

Bij het zich meermalen voordoen van een ernstig incident, dat ingrijpende gevolgen heeft voor de veiligheid en/of de onderwijskundige voortgang van de school, kan worden overgegaan tot verwijdering. 

 

 

Welke feesten worden gevierd op school ? 

Vieringen nemen op onze school een belangrijke plaats in. Bij feesten en vieringen zijn verhalen en tradities belangrijk. Iedere viering heeft zo een eigen karakter. De meeste vieringen worden met alle groepen samen gevierd. Het speciale van deze vieringen is dat de groepen 1 t/m 8 gemengd worden, zodat de oudste kinderen de jongste kinderen kunnen helpen. Wij verwachten dat de leerlingen aan de vieringen van school deelnemen. 

 

Op de eerste schooldag wordt het schooljaar feestelijk geopend. De leerkrachten presenteren zich dan aan de kinderen en de ouders.

 

In november wordt het Sint Maartenfeest gevierd. Iedere groep maakt bij dit feest zijn eigen lampion. Rond 11 november worden de lampionnen aan elkaar getoond. Daarbij worden Sint Maartenliedjes gezongen. Er wordt natuurlijk aandacht besteed aan het verhaal van Sint Maarten.

 

Eind november begint de voorbereiding op de komst van Sinterklaas. Dit begint vaak met een thematisch verhaal dat aansluit bij het Sinterklaasfeest. Er worden veel activiteiten georganiseerd rond het thema, zodat alle kinderen van de school betrokken worden.  Het Sinterklaasfeest wordt gezamenlijk geopend. Het wordt afgesloten met een bezoek van Sinterklaas en zijn Pieten. Dit wordt per groep of per bouw gedaan. 

 

Het Kerstfeest wordt voorbereid in de groepen door verhalen en activiteiten uit de methode voor levensbeschouwing. We leven zo toe naar de afsluitende Kerstviering. De kerstviering wordt op school of in de kerk gevierd. Het kerstfeest wordt meestal ’s avonds gevierd. U wordt hierover tijdig ingelicht via De Trimarkrant.

 

Het verkleedfeest valt rond de periode van Carnaval. Dit wordt gevierd rond een thema dat ieder jaar verschillend is. Het verkleedfeest is een spelletjesdag waarbij kinderen verkleed op school mogen komen. De kinderen werken samen in groepjes met leerlingen uit alle groepen. De oudere leerlingen zorgen voor de jonge leerlingen. Het verkleedfeest is een interconfessionele invulling van het carnavalsfeest. 

 

In de week voor Pasen is het Palmpasen. Dit feest herinnert aan de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem. De kinderen versieren palmpaasstokken. Ook hierbij helpen de oudere leerlingen de jongere. De jongste groepen brengen de zelf versierde palmpaasstokken naar een verzorgingshuis en zingen Palmpaasliedjes. 

 

Pasen is het belangrijkste feest van de christenen. Met Pasen wordt de methode levensbeschouwing als ondersteuning gebruikt. Pasen wordt gevierd in de hal van de school. Op school wordt dan de Paaskaars ontstoken en er worden verhalen over het leven van Jezus verteld. In de groepen volgt dan een eenvoudige maaltijd waarin er brood wordt gedeeld. Na de Paasviering gaan de kinderen paaseieren zoeken in de omgeving van de school. In de periode voorafgaand aan het Paasfeest wordt er een actie georganiseerd om geld in te zamelen voor een goed doel. 

 

Op 26 april 1995 kreeg de school de naam ‘De Trimaran’. Ieder jaar rond 26 april wordt de naamdag van de school gevierd. De kinderen krijgen dan het Trimaransnoepje. Bij iedere lustrumviering wordt de naamdag uitgebreider gevierd.  

 

Op 4 mei worden de slachtoffers van de tweede wereldoorlog herdacht. De kinderen van groep 7 en 8 doen rond 4 mei mee aan de herdenking bij de oorlogsgraven op de Algemene Begraafplaats. Zij doen dit in het kader van ‘Adopteer een monument’. 

 

Aan het eind van het schooljaar nemen de leerlingen van groep 8 afscheid. De kinderen van de school bekijken de afscheidsmusical.  Er is een speciale avond voor de familie van de schoolverlaters met een knallend afscheidsfeest.

 

Het schooljaar wordt met de hele school afgesloten. We tellen dan met alle leerlingen af en we wensen elkaar een fijne vakantie! 

 

Welke buitenschoolse activiteiten biedt de school aan?

Naast de vieringen nemen we deel aan verschillende buitenschoolse activiteiten. Onze school doet mee aan verschillende sportieve activiteiten. De activiteiten worden per jaar vast gesteld en zijn te vinden op de schoolkalender.

Het verkopen van Jantje Betonloten en Kinderpostzegels zijn jaarlijks terugkerende activiteiten in de bovenbouw. 

Tegen het einde van het schooljaar zijn er spannende activiteiten, zoals het schoolreisje, schoolkamp en de onderbouwdag. Er wordt gezocht naar zowel educatieve als ontspannende activiteiten. 

Tijdens het schooljaar wordt u via de Trimarkrant en Facebook geïnformeerd over buitenschoolse activiteiten van diverse organisaties, zoals Triade (centrum voor cultuureducatie), het buurthuis en de Helderse Vallei. 

Twitter Icon TwitterContact Icon Contact


De Trimaran
Marsdiepstraat 278
1784 AW Den Helder
Tel: 0223 613191
directeur.
detrimaran@sarkon.nl

Partners Icon Partners

Triade
Stichting Kinderopvang Den Helder
Kopgroep Bibliotheken
De Helderse Vallei
Stichting de Wering