Praktische informatie

Wie is aansprakelijk bij schade?

Volgens het burgerlijk wetboek bent u aansprakelijk voor schade die uw kind aan een ander kind berokkent. Als er schade is ontstaan moeten de ouders van de gedupeerde leerling de andere ouders aansprakelijk stellen. Meestal kan de schade dan verhaald worden via een WA-verzekering. De leerkrachten zijn door het schoolbestuur tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd. Leerkrachten of begeleidende ouders kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel of schade aan persoonlijke eigendommen.

 

Is er op school buitenschoolse opvang? 

De ‘Stichting Kinderopvang Den Helder’ is de partner waar de school mee samenwerkt om de buitenschoolse opvang mogelijk te maken. De buitenschoolse opvang neemt in de brede school een belangrijke plaats in.

 

Voor- en naschoolse opvang:

Binnen de school is een locatie van de Stichting Kinderdagopvang gevestigd: 'De vliegende vissen'. Hier wordt de voor- en naschoolse opvang verzorgd. 

Als u meer wilt weten kunt u contact opnemen met de stichting kinderopvang: www.kinderopvangdenhelder.nl 

 

Mag mijn kind op de fiets naar school komen?

Fietsen kunnen in het fietsenrek op het schoolplein gestald worden. De fietsen moeten wel op slot staan. De fietsen staan daar op eigen risico. Er is op het schoolplein te weinig ruimte om alle fietsen een plek te geven. We vragen kinderen die dicht bij de school wonen lopend naar school te komen. Wij gaan er vanuit dat ouders hun kind op een veilige fiets naar school laten gaan. Als kinderen op de fiets komen, mogen ze hiermee niet fietsen op het plein.

 

Komt er een fotograaf op school?

Eén keer per schooljaar brengt de schoolfotograaf een bezoek aan onze school. Van iedere leerling wordt een foto gemaakt. Het is ook mogelijk om met broertjes en zusjes op de foto te gaan. Daarnaast wordt van iedere groep een foto gemaakt. U kunt zelf beslissen of u de foto’s wel of niet wilt kopen. De betaling loopt via de schoolfotograaf.

 

Wat voor gymkleding heeft mijn kind nodig?

De kinderen gymmen in een gymshirt en een gymbroekje. Daarbij dragen de kinderen gymschoenen die alleen gebruikt mogen worden in de gymzaal. 

De kinderen van groep 1 / 2 laten hun gymspullen op school. De kinderen van groep 3 t/m 8 nemen dit steeds mee naar huis. Het is niet toegestaan sieraden te dragen tijdens de gymlessen. Het is handig om ook schone sokken en een schoon hemd mee te nemen.

 

Mogen er honden op het school komen?

Honden mogen niet op het plein en in de school komen, vanwege het aantal leerlingen, allergieën en de hygiëne. 

 

Wat als mijn kind hoofdluis heeft?

Na elke vakantie worden alle kinderen en leerkrachten onderzocht op hoofdluis. Dit wordt gedaan door een groep ouders. Zij zijn geschoold door de GGD en weten op waar zij op moeten letten.

Mocht een kind hoofdluis hebben dan wordt u gebeld, zodat u weet wat er van u verwacht wordt qua behandeling. Tevens maken we afspraken over het ophalen van uw kind. 

Mocht er een in een groep hoofdluis geconstateerd worden, dan ontvangen alle ouders van deze groep daarvan een bericht. Zo kunt u thuis extra alert zijn. Na ca. 2 weken volgt een hercontrole.

We gaan er vanuit dat als er thuis hoofdluis geconstateerd is, dat u direct de school op de hoogte stelt.

 

Wanneer heb ik recht op informatie over mijn kind?

U heeft recht op bepaalde informatie over uw kind. Bijvoorbeeld informatie over hoe het gaat op school, het rapport of de informatie van de ouderavonden. De school is verplicht u die informatie te geven. Ook als u gescheiden bent en ook als u geen ouderlijk gezag meer heeft over uw kind. Dit staat in de wet (Burgerlijk Wetboek). Als u geen wettelijk gezag over uw kind heeft, moet u wel zelf bij de schooldirecteur naar de informatie vragen. De school geeft u de informatie dus niet automatisch. De directeur mag weigeren om u de informatie te geven. Dit mag  echter alleen als uw kind problemen krijgt als u de informatie van de school ontvangt.

Hoe wij omgaan met privacy, leest u hier 

 

Komt er een jeugdarts op school?

Gedurende de gehele schoolperiode wordt een kind drie keer opgeroepen voor een contactmoment bij de jeugdarts, doktersassistente of jeugdverpleegkundige. Soms wordt een extra gesprek of contactmoment afgesproken. Heeft u zelf vragen of maakt u zich zorgen over de gezondheid van uw kind, dan kunt u een extra gesprek/contactmoment met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige aanvragen. De school kan ook de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige inschakelen als er zorgen zijn over de gezondheid van een kind. 

Meer informatie kunt u vinden op www.ggdhollandsnoorden.nl

 

Welke kleding mag mijn kind dragen op school?

Iedereen mag bij ons op school zelf kiezen wat hij of zij voor kleding aan doet naar school. Er zijn wel een aantal afspraken over kleding. De leerlingen mogen shirtjes dragen waarbij de buik bedekt is. De teksten die soms op kleding staan mogen niet uitdagend of beledigend zijn. De school kan de ouders hierop aanspreken. Petten zijn voor buiten; deze kunnen net als de jassen aan de kapstok worden gehangen. Hoofddoekjes mogen worden gedragen op school. We vragen de kinderen om schoenen of sandalen te dragen waarmee kinderen veilig kunnen buiten spelen en wandelen.

 

Wat voor ouderavonden zijn er?

Enkele malen per jaar wordt u uitgenodigd voor een ouderavond:

Informatieavond

Tijdens deze avond krijgen de ouders de gelegenheid in de groep van hun kind(eren) te kijken en vragen te stellen aan de leerkracht(en). 

 

Algemene ouderavonden

Tijdens deze ouderavond worden alle ouders geïnformeerd. Dit kan zijn over de werkzaamheden van de Ouderraad tijdens de jaarvergadering van de OR of over een ander belangrijk onderwerp.

 

Oudergesprekken

Tijdens de gespreksavonden worden de ouders verwacht om in een persoonlijk gesprek de vorderingen en het gedrag van het kind te bespreken. Er worden twee van deze oudergesprekken gepland. (in september en maart). Naast de geplande gespreksavonden kunnen ouders en leerkrachten elkaar benaderen voor een gesprek over de ontwikkeling van het kind. Deze gesprekken vinden meestal plaats op afspraak na schooltijd. 

Vanaf groep 3 betrekken we de kinderen zoveel mogelijk bij de oudergesprekken. 

 

Waar wordt de vrijwillige ouderbijdrage voor gebruikt? 

De kosten van het onderwijs worden door de overheid betaald met belastinggeld. De ouderraad van de school doet u jaarlijks een verzoek om een ouderbijdrage te betalen. Deze ouderbijdrage is vrijwillig. Van de ouderbijdrage worden diverse activiteiten betaald, zoals het Sinterklaas- en Kerstfeest.  De hoogte van het bedrag wordt vastgesteld tijdens de ouderraadjaarvergadering. Het bedrag en de wijze van betalen kunt u vinden in de schoolkalender en in de Trimarkrant.

Naast de jaarlijkse ouderbijdrage wordt ook een bijdrage voor het schoolreisje of het schoolkamp gevraagd. U krijgt hierover tijdig bericht.

 

Wordt er op school gewerkt met ouderhulp?

De school kan niet optimaal draaien zonder de hulp van ouders. Aan het begin van het schooljaar wordt geïnventariseerd welke ouders zich beschikbaar stellen voor de diverse taken. Dit kan zijn hulp bij; feesten of vieringen, werkstukken, bibliotheek, expressie, klusjes op school enzovoort.

 

Wat staat er in het rapport?

De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen twee keer per jaar een schoolrapport. Het rapport is een weergave van de ontwikkeling van een kind. Het laat zien welke vaardigheden een kind beheerst. Daarnaast worden op het rapport de resultaten van de toetsen van het leerlingvolgsysteem (Cito) vermeld. Daarbij staan beschreven wat deze score betekent. De kinderen van de groepen 1 & 2 krijgen aan het einde van het schooljaar een geschreven verslag. De rapporten in het najaar worden met de ouders besproken tijdens de oudergesprekken. Bij het zomerrapport is dit op verzoek van de ouders of de leerkracht. 

De rapporten zijn digitaal. De leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen in het na- en het voorjaar een afdruk van het rapport mee naar huis. Het zomerrapport (voor alle leerlingen) wordt toegevoegd aan de rapportmap. We vragen u deze rapportmap na de zomervakantie weer mee te geven naar school.   

 

Welke regels gelden er op het schoolplein?

Ons schoolplein is in het brede schoolcomplex ingedeeld in een boven- en een benedenplein. Per twee groepen is er een eigen ingang en kapstokruimte. Daarnaast is er een basketbalruimte met tribune op het dak van de school waar de leerlingen gebruik van kunnen maken. Tien minuten voor schooltijd en vijf minuten na schooltijd is er toezicht op het schoolplein. Op het schoolplein mag niet gefietst worden. Roken op het schoolplein is niet toegestaan. Honden zijn niet toegestaan. Het bovenplein van de gymvereniging maakt geen onderdeel uit van het schoolplein. 

 

Gaan de kinderen op schoolreis of op schoolkamp?

Een keer per jaar gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreis. De groepen 1 t/m 3 gaan naar een uitje niet ver van school. De leerlingen van de groepen 4 t/m 7 gaan vaak iets verder weg.

De kinderen van groep 8 gaan in het voorjaar drie dagen op kamp. De kinderen slapen dan in een gebouw. 

De kosten voor,de schoolreis of het kamp worden door de ouders betaald. U krijgt over de hoogte en manier van betalen tijdig bericht. We proberen de kosten zo laag mogelijk te houden.

 

Wat zijn de schooltijden van de school?

De Trimaran werkt volgens het 'vijf gelijke dagen model'. Dit betekent dat er voor de leerlingen van de groepen 1 t/m 8 gelijke schooltijden gelden. De leerlingen gaan van maandag t/m vrijdag naar school van 8:30 tot 14:00 uur. ’s Ochtends gaan de deuren tien minuten voor schooltijd open. De leerlingen kunnen dan naar binnen, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen.

 

Wat wordt er aan sport gedaan op school?

Tijdens de gymlessen komen diverse sporten aan bod. Sportservice Den Helder biedt kinderen de gelegenheid kennis te maken met andere sporten; zoals terreinfietsen, hockeyen en schaatsen.

Daarnaast worden er diverse schooltoernooien georganiseerd voor onder andere voetbal, basketbal en handbal. Onze school doet aan diverse toernooien mee. We maken een selectie uit de diverse schooltoernooien die er zijn in deze regio. Meer informatie kunt u vinden op de schoolkalender, op de website en in de Trimarkrant.

 

Mag mijn kind een mobiele telefoon mee naar school?

Het meenemen van mobiele telefoons door de kinderen naar school is niet noodzakelijk. Als het noodzakelijk is kunnen kinderen met de telefoon van school naar huis bellen.  Wanneer de leerlingen toch een mobiel mee nemen, moet deze in de lade van het bureau van de leerkracht worden opgeborgen. Het gebruik van mobiele telefoons door leerlingen onder schooltijd is niet toegestaan.

Het meenemen van een mobiele telefoon naar school is geheel op eigen risico.

 

Wat kan ik lezen in De Trimarkrant?

De Trimarkrant is de nieuwsbrief met praktische informatie over de school. De digitale versie is te vinden op de website van de school. www.detrimarandenhelder.nl.

De ouders ontvangen de Trimarkrant ook via Digiduif.

 

Hoe worden verjaardagen gevierd? 

De kinderen die hun verjaardag vieren worden in de groep extra in het zonnetje gezet. Jarigen mogen trakteren in de eigen groep. We raden aan om te kiezen voor een gezonde traktatie. Maak vooraf even een afspraak met de meester of juf over het tijdstip van trakteren.

De meesters of juffen die jarig zijn vieren dit met een gezellige dag op school. Vaak worden er allerlei cadeaus voor de juf of meester mee genomen. Neem nooit dure cadeaus mee! Zij zijn minstens zo tevreden met een zelfgemaakt cadeau, zoals een tekening. 

 

Kan ik verlof aanvragen voor mijn kind?

De leerlingen zijn leerplichtig vanaf hun vijfde jaar. Het kind mag dus niet zomaar thuisblijven. In diverse voorkomende gevallen zal verlof aangevraagd moeten worden:

 

  • In geval van een doktersbezoek of dergelijke onder schooltijd meldt de ouder dit bij de betreffende leerkracht. De ouder maakt dan tevens een afspraak voor het ophalen van de leerling. Er is verder geen verlofaanvraag nodig.
  • Voor bijzondere dagen, zoals een bruiloft of religieuze verplichtingen, moet schriftelijk verlof worden aangevraagd. De directeur beoordeeld aan de hand van wet- en regelgeving of het verlof zal worden toegekend. Hiervoor kan de leerplichtambtenaar benaderd worden. Voor een verlofaanvraag zijn formulieren beschikbaar. Deze kunt u aan de directeur of leerkrachten vragen. 
  • Bij zeer bijzondere omstandigheden wordt door de directie vakantieverlof verleend. Dit mag slechts één maal per jaar met een maximum van 10 dagen. Hiervoor is een werkgeversverklaring nodig, waaruit blijkt dat er vanwege het werk geen vakantie mogelijk is tijdens de schoolvakanties. Het verzoek moet minstens zes weken van tevoren ingediend zijn. Er wordt in sommige gevallen in overleg met de leerplichtambtenaar beslist. De directie mag een verlofaanvraag afwijzen. Er mag geen vakantieverlof worden verleend voor de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar. Het volledige besluit ligt ter inzage bij de directie.

 

Wanneer heeft mijn kind vakantie of een vrije dag?

De vakanties zijn voor het hele schooljaar gepland in overleg met de overheid en de andere scholen in de regio. U kunt de actuele vakantiedata vinden op de schoolkalender en op de website. Naast vakanties zijn er gedurende het jaar studiedagen. Het team volgt op deze dagen (bij)scholing. De kinderen zijn deze dagen vrij. 

 

Voldoet de school aan de veiligheidseisen?

Binnen de gebouwen van Stichting Sarkon wordt voldaan aan hoge veiligheidseisen. Zo wordt het gebouw dagelijks schoongemaakt. De brandweer controleert de school regelmatig op de brandveiligheid. In iedere ruimte hangt een vluchtroute en er hangen op diverse plaatsen brandblussers en rookmelders. De school is in het bezit van het brandveiligheidcertificaat. Tevens zijn er op diverse plaatsen EHBO-koffers aanwezig. 

Op school heeft een groot aantal leerkrachten het certificaat bedrijfshulpverlening. Zij zijn getraind in het verlenen van eerste hulp bij een ongeval of brand. Er is een aantal keer per jaar een ontruimings-oefening. In en om de school mag niet gerookt worden.

 

Hoe wordt een afwezige leerkracht vervangen?

Bij afwezigheid van een leerkracht door ziekte of verlof  wordt er door de school voor vervanging gezorgd. Dit is meestal een vervangende leerkracht. 

Soms is het niet mogelijk voor vervanging te zorgen. Op zo'n moment zijn we genoodzaakt andere oplossingen te zoeken. Hierbij kunt u denken aan de opvang van leerlingen in andere groepen. Het is niet  gebruikelijk dat leerlingen naar huis worden gestuurd. In zeer uitzonderlijke gevallen kan dit echter voorkomen. In dat geval worden de ouders eerst op de hoogte gebracht. Leerlingen voor wie geen opvang is, zullen dan op school worden opgevangen.

 

Hoe werkt het als mijn kind voor het eerst naar school gaat?

Vanaf 4 vier jaar mag uw kind naar de basisschool. Ruim van tevoren kunt u naar de school bellen om met de directeur een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek en de rondleiding duurt ongeveer een uur. U krijgt dan een goed beeld van de school en kunt beslissen of de sfeer en werkwijze van de school aansluit bij uw verwachtingen. 

Als u voor onze school kiest, wordt uw kind ingeschreven op school. Er wordt aan u gevraagd om een inlichtingenformulier in te vullen, zodat de leerkracht een compleet beeld krijgt van het kind. U ontvangt een boekje met praktische informatie voor nieuwe ouders. Ongeveer zes weken voordat uw kind vier jaar wordt, wordt er door de groepsleerkracht contact met u opgenomen om een aantal kijkdagen af te spreken. Zo kan uw kind wennen, voordat het hele dagen naar school gaat.  

 

Wat kan ik vinden op de website van de school?

De school heeft een eigen website, Facebookpagina en Twitteraccount. We besteden veel aandacht aan het actueel houden van de site. Foto’s van activiteiten en andere informatie kunt u hier makkelijk vinden. Mocht u geen foto’s van uw kind op de site willen hebben dan kunt u dit schriftelijk indienen bij de directie. Het adres van de schoolwebsite is: www.detrimarandenhelder.nl.

 

Waarom komt de wijkagent op school?

De directie van de school heeft regelmatig contact met de wijkagent / schoolcontactpersoon van de politie. Zo kunnen eventuele problemen tijdig worden aangepakt en probeert de school op preventieve wijze de veiligheid op school en in de wijk te bevorderen.  

 

Wat moet ik doen als mijn kind ziek is? 

Als een leerling ziek is verzoeken wij de ouders / verzorgers dit voor schooltijd te laten weten. Dit kan mondeling, telefonisch of via Digiduif. 

Als een kind onder schooltijd een bezoek moet brengen aan een dokter, tandarts of orthodontist, laat dit van te voren weten. Het is voor iedereen natuurlijk het prettigst als dergelijke bezoeken zoveel mogelijk buiten schooltijd plaats vinden.

Als uw kind tijdens de schooldag ziek wordt, nemen we contact op met de ouders. Het is de bedoeling dat het kind in dat geval op school wordt opgehaald. Als er geen contact met familie wordt gevonden, zorgen we voor opvang op school. Als directe medische zorg noodzakelijk is zullen wij medische hulp inschakelen.

Ook als een kind naar een dokter of het ziekenhuis moet zullen we proberen zo snel mogelijk de ouders te bellen. Deze kan dan mee naar de dokter, zodat de leerkracht in de groep kan blijven. Als er geen contact met ouders gevonden wordt, zal er iemand van school mee naar de dokter gaan. 

Twitter Icon TwitterContact Icon Contact


De Trimaran
Marsdiepstraat 278
1784 AW Den Helder
Tel: 0223 613191
directeur.
detrimaran@sarkon.nl

Partners Icon Partners

Triade
Stichting Kinderopvang Den Helder
Kopgroep Bibliotheken
De Helderse Vallei
Stichting de Wering