Wie werken er op school?

Waaruit bestaat het schoolteam?

Het schoolteam bestaat uit de directeur, de leerkrachten en het onderwijsondersteunende personeel. De directie en de leerkrachten geven samen vorm aan het onderwijs op school. Zij hebben regelmatig overleg over onderwijsinhoudelijke en praktische onderwerpen. Zij bespreken dit in teamvergaderingen, bouwvergaderingen en tijdens studiedagen.

 

Wat is de rol van de directeur?

De school wordt geleid door de directeur. De directeur coördineert en bewaakt samen met de bouwcoördinatoren het beleid op school. De directeur bewaakt de financiën en is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid op school. Daarnaast stuurt de directeur de praktische zaken op school, zoals onderhoud en beheer.

 

Wat is de rol van de groepsleerkrachten?

De leerkrachten op school zijn onderdeel van het schoolteam. Als teamlid zorgen de leerkrachten gezamenlijk voor goed onderwijs op de hele school voor alle leerlingen. Daarnaast zijn ze groepsleerkracht. De leerkrachten begeleiden de kinderen in de groep en zij volgen de ontwikkeling van kinderen en informeren hierover de ouders.

 

Wat is de rol van de interne begeleider?

Om leerlingen goed te begeleiden in hun ontwikkeling is er naast de leerkrachten ook een interne begeleider aanwezig op school. De interne begeleider helpt, coördineert en stuurt aan op het gebied van leerlingenzorg. De school heeft in een zorgplan vastgelegd op welke wijze de intern begeleider zorg biedt aan leerlingen. Dit zorgplan ligt ter inzage bij de directie of interne begeleider.

 

Wat is de rol van de bouwcoördinatoren?

De bouwcoördinatoren zijn leraren met een specifieke coördinerende taak. De directeur vormt samen met de bouwcoördinatoren het managementteam. De bouwcoördinatoren dragen verantwoordelijkheid voor de gang van zaken en de onderwijskundige doorgaande lijn in de onder- en bovenbouw. Zij geven samen met de directeur sturing aan het beleid van de school en zijn het aanspreekpunt bij afwezigheid van de directeur.

 

Wat is de rol van de taal- en rekencoördinatoren?

De taal- en rekencoördinator zijn leraren met een specifieke taak binnen de school. Zij zijn opgeleid tot taal- of rekenspecialist. Samen met de directeur en het MT sturen zij het taal- en rekenonderwijs op De Trimaran aan. Zij ontwikkelen, in samenspraak met de directeur, het beleid op het gebied van rekenen en taal. Zij verzorgen studiedagen met het team, denken mee over de invulling van het taal- en rekenonderwijs en brengen collegiale consultaties bij collega-leerkrachten. 

 

Wat is de rol van de onderwijsassistent?

De onderwijsassistent ondersteunt de groepsleraren en de interne begeleiding bij het uitvoeren van de leerlingenzorg. Zij zijn als extra kracht aanwezig in de groep of werken met kleine groepjes leerlingen. Daarnaast werken zij met individuele leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

 

Wat doen stagiaires op school?

Op school zijn regelmatig stagiaires te vinden. Als lerende organisatie wil de school ook een bijdrage leveren aan het opleiden van toekomstige leerkrachten. Dit zijn studenten van de IPABO. Zij doen praktijkervaringen op tijdens diverse stages. Naast studenten van de lerarenopleiding bieden wij ook stageplaatsen aan MBO-studenten, bijvoorbeeld voor de opleiding ICT of onderwijsassistent.

 

Wat is een leraar in opleiding?

Als een student van de PABO de opleiding bijna heeft afgerond, kan hij / zij solliciteren als ‘Leraar in opleiding’ (LIO-er). Deze studenten komen een langere tijd op school waar ze nog meer ervaring opdoen in de functie van groepsleerkracht. Daarnaast werken ze aan een afstudeerproject dat op school wordt uitgevoerd.

 

Wat is de rol van het onderwijsondersteunend personeel?

Naast de leerkrachten en de directeur werken er op school mensen die ondersteuning bieden bij het onderhoud en het assisteren van de directie en leerkrachten. Zij zijn regelmatig op school aanwezig, zoals de interieurverzorger, de administratief medewerker en de conciërge / gebouwbeheerder.

 

Wat is de medezeggenschapsraad?

De medezeggenschapsraad (MR) heeft een adviserende en instemmende rol op het schoolbeleid. De MR bestaat uit drie leden uit het schoolteam en drie ouders. De leden van de MR worden gekozen door teamleden en ouders. De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. De notulen zijn openbaar. Deze zijn terug te lezen op de website. MR-leden worden voor een periode van 3 jaar aangesteld. De oudergeleding van de MR wordt gekozen tijdens de jaarvergadering. De MR maakt ieder schooljaar een jaarverslag. Het jaarverslag en de actuele samenstelling van de MR zijn te vinden op de website van de school.

Een lid van de MR is de vertegenwoordiger namens De Trimaran in de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van stichting Sarkon. Deze GMR heeft een adviserende en instemmende rol op het beleid van Stichting Sarkon.

 

Wat is de ouderraad?

De Ouderraad (OR) is een enthousiaste groep ouders die zich inzet voor bijzondere schoolactiviteiten en de financiën beheert van de ouderbijdrage.

Eens per jaar is er een jaarvergadering voor ouders van alle leerlingen van De Trimaran, waar de activiteiten, financiën, en ouderzaken worden besproken en om goedkeuring wordt gevraagd. Het verslag van de jaarvergadering vindt u op onze website. Tijdens de jaarvergadering worden mogelijke nieuwe leden benoemd. Deze benoeming vindt plaats voor een periode van 3 jaar.

 

Twitter Icon TwitterContact Icon Contact


De Trimaran
Marsdiepstraat 278
1784 AW Den Helder
Tel: 0223 613191
directeur.
detrimaran@sarkon.nl

Partners Icon Partners

Triade
Stichting Kinderopvang Den Helder
Kopgroep Bibliotheken
De Helderse Vallei
Stichting de Wering